Separovaný zber odpadu

 

Informačný leták

Separovaný zber v obci Malé Zlievce

 

 

AKO separovať?

 

Obec ja povinná zaviesť separovaný – triedený zber oddelených zložiek papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľného odpadu.

 

Domácnosť vloží vytriedené zložky do vriec a v deň vývozu ich vyloží spolu s kuka nádobou pred dom, odkiaľ ich zamestnanci obce odvezú. Nádobu a vrecia je potrebné mať vyložené spravidla od 8:00 hod. Vrecia so separovaným odpadom sa zbierajú každý pondelok (plasty, papier, sklo, textil ), ak nie je v miestnom rozhlase vyhlásené inak.

 

Triedený zber - Čo môžete urobiť Vy?

 

Trieďte v domácnosti biologický odpad zo záhrady a kuchyne a začnite ho svojpomocne kompostovať v záhrade.

 

Nespaľujte žiadne odpady v domácnosti a záhrade. Vystavujete sa pôsobeniu škodlivých chemických látok. Pri spaľovaní bežného komunálneho odpadu, viacerých druhov plastov, umelých textílií, chlórom bieleného papiera vznikajú tak silné jedy karcinogénne ako dioxíny, ťažké kovy, kyselina chlorovodíková, čpavok, dechty a podobne. Uvoľňovanie toxických a rakovinotvorných látok potom môže spôsobovať rôzne ochorenia.

 

Nevyhadzujte žiadne odpady na nelegálne „čierne“ skládky.

 

Zapojte sa do systému triedenia odpadu.

 

Vrecia s odpadom neskladujte pred bránou celé dva týždne – nerobte si pred domom smetisko.

 

Do zberných nádob a vriec nevhadzujte tie zložky, ktoré tam nepatria.

 

Do kontajnera v cintoríne nevhadzujte biologický odpad – živé kvety, lístie, trávu, burinu, konáre, zeminu.

Biologický odpad uložte na vyhradené miesto – kompostovisko pri plote v cintoríne.                                   

 

 

ČO separovať?

 

PAPIER

Medzi PAPIER patrí:

noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy

Medzi PAPIER nepatrí:

znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok

Ako a kam:  vyložiť v čase pravidelného zberu vo vreci, v igelitke alebo zviazané špagátom

 

SKLO

Medzi SKLO patrí:

fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo

Medzi SKLO nepatrí:

porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné bezpečnostné skla, nepriestrelné sklo, sklobetóny, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín

Ako a kam: : vyložiť v čase pravidelného zberu vo vreci alebo v igelitke

 

 

KOV

Medzi KOV patrí:

kovové obaly od potravín – plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, hliníkové fólie , vrchnáky z fliaš,  kovový šrot, oceľ, farebné kovy, atď.

Medzi KOV patrí :

obaly s obsahom nebezpečných látok, silne znečistené kovy

Ako a kam: vyložiť v čase pravidelného zberu

PLASTY

Medzi PLASTY patrí:

plastové fľaše od nápojov – PET fľaše, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, plastové tašky, umyté tégliky od jogurtov

Medzi PLASTY nepatrí:

znečistené plasty (potravinami, farbami, obaly od sladkostí, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z ropných produktov, atď.

Ako a kam: vyložiť v čase pravidelného zberu vo vreci alebo v igelitke

                     PET fľaše je potrebné stláčať, aby sa vytlačil vzduch a zabrali čo najmenej miesta.

 

BIOODPAD

Medzi BIOODPAD patrí:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, usadenina z kávy, kvety, tráva, lístie, drobnučké konáre, mladá burina, piliny a hobliny, vata, drevný popol

Medzi BIOODPAD nepatrí:

šupky z južného ovocia, mäsité zbytky (šunka, saláma, hydina, paštéta), kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorok

Ako a kam:  skompostovať vo svojej záhradke alebo vyviesť na obecné kompostovisko

 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Medzi KOMUNÁLNY ODPAD patrí:

zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné vytriediť

Medzi KOMUNÁLNY ODPAD nepatrí:

nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad, atď.

Ako a kam: kuka nádobu vyložiť v čase pravidelného zberu

 

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Medzi VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD patrí:

starý nábytok, umývadlá, radiátory, kuchynské linky, koberce, atď.

Medzi VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD nepatrí:

 bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, atď.

Ako a kam: vyložiť v čase pravidelného zberu – každý druhý pondelok

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Medzi DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD patrí:

drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu, atď.

Medzi DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD nepatrí:

stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB, ...), atď.

Ako a kam: - využiť ako recyklát pri stavbe ciest, chodníkov, pri terénnych úpravách, do zásypov

                     - odvoz a uskladnenie na skládku si zabezpečuje stavebník alebo investor sám na

                       vlastné náklady

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Medzi NEBEZPEČNÝ ODPAD patrí:

autobatérie, neónky, žiarivky, olej a pod.

Ako a kam: nahlásiť na obecnom úrade, kde dostanete informácie o jeho odbere.

 

ELEKTROODPAD

Medzi ELEKTROODPAD patrí:

televízory, počítače, chladničky, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie a pod.

Ako a kam: - obec priamo nezabezpečuje zber elektrozariadení, ale je povinná umožniť výrobcovi

                       elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii na ich náklady zaviesť na jej území

                        systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností

                 - pri kúpe nového elektrospotrebiča dohodnite s predajcom odobratie starého